1. Chức năng

Trung tâm Công nghệ thông tin – Thư viện (sau đây gọi là “Trung tâm”) là đơn vị trực thuộc Trường, có chức năng tham mưu, giúp việc Hiệu trưởng về xây dựng, quản lý, vận hành hệ thống công nghệ thông tin của Trường; quản lý, lưu trữ và phát triển tài nguyên thông tin; tổ chức thu nhập, cung cấp thông tin – tư liệu trong và ngoài nước đáp ứng công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học của Nhà trường; triển khai nghiên cứu ứng dụng, phát triển phần mềm, đào tạo, tập huấn và các hoạt động dịch vụ về công nghệ thông tin.  

2. Nhiệm vụ

– Xây dựng chương trình, kế hoạch phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng chiến lược phát triển của Nhà trường;

– Quản trị và tổ chức khai thác có hiệu quả hệ thống mạng Internet, Cổng thông tin điện tử của Nhà trường để cung cấp các dịch vụ thông tin – tư liệu điện tử và phục vụ công tác điều hành quản lý chung, công tác đối nội, đối ngoại của Nhà trường;

 – Tổ chức xử lý, sắp xếp, lưu trữ, bảo quản, quản lý tài liệu; xây dựng hệ thống tra cứu thích hợp; thiết lập mạng lưới truy nhập và tìm kiếm thông tin tự động hóa; xây dựng các cơ sở dữ liệu; biên soạn, xuất bản các ấn phẩm thông tin theo quy định của pháp luật;

– Phát hành sách, các xuất bản phẩm do giảng viên Nhà trường biên soạn, các kỷ yếu khoa học;

– Tổ chức quản lý, phục vụ, hướng dẫn cho bạn đọc khai thác, tìm kiếm, sử dụng hiệu quả nguồn tài liệu và các sản phẩm dịch vụ thông tin – thư viện phù hợp với quy định của pháp luật, đáp ứng yêu cầu giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học;

– Xây dựng kế hoạch bổ sung, phát triển nguồn tài nguyên thông tin trong nước và ngoài nước, các công trình nghiên cứu cấp Nhà nước, cấp Bộ, luận án Tiến sĩ, luận văn Thạc sĩ của cán bộ giảng dạy, nghiên cứu sinh và học viên cao học;

– Xây dựng, quản lý cơ sở hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin của Trường; sửa chữa, lập kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng các thiết bị phần cứng, các máy tính, phòng thực hành máy tính, phòng lab, hệ thống âm thanh, máy chiếu, các thiết bị điện tử liên quan khác và hệ thống các phần mềm chung của Trường; xây dựng và triển khai các giải pháp đảm bảo an ninh hệ thống, an toàn dữ liệu nhằm đáp ứng nhu cầu khai thác và sử dụng của Nhà trường;

– Phối hợp với các đơn vị trực thuộc, các phòng ban chức năng trong công tác tuyển sinh, quản lý đào tạo, tổ chức thi, chấm thi trắc nghiệm, đào tạo từ xa và các hoạt động khác cần có sự hỗ trợ của tin học và công nghệ thông tin;

– Chuyển giao công nghệ, tư vấn, đào tạo các lớp ngắn hạn, bồi dưỡng kỹ năng nghề nghiệp và phát triển các ứng dụng công nghệ thông tin cho các tổ chức, cá nhân trong và ngoài Trường nhằm đáp ứng nhu cầu thực tiễn;

– Tham gia nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực công nghệ thông tin; thẩm định kỹ thuật các dự án, đề tài về lĩnh vực công nghệ thông tin;

– Hợp tác, liên kết trong và ngoài nước về công nghệ thông tin nhằm mở rộng địa bàn và lĩnh vực hoạt động, vận động thu hút vốn đầu tư, tăng thu nhập hợp pháp nhằm cải thiện đời sống cho cán bộ, viên chức và người lao động của Trung tâm và đóng góp một phần kinh phí cho quỹ phúc lợi của Trường;

– Mở rộng quan hệ hợp tác với các thư viện, trung tâm thông tin, các tổ chức chuyên môn trong và ngoài nước để trao đổi tài liệu kinh nghiệm chuyên môn nghiệp vụ và tìm kiếm các nguồn tài trợ;

– Quản lý  tốt cơ sở vật chất, từng bước có kế hoạch nâng cấp, hiện đại hoá Trung tâm Công nghệ thông tin – Thư viện, tăng cường năng lực phục vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học và quản lý của Nhà trường;

– Thực hiện báo cáo định kỳ về tình hình hoạt động, kiểm kê định kỳ hàng năm vốn tài liệu – nguồn lực thông tin, cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật và tài sản khác theo sự phân cấp của Nhà trường;

– Bảo vệ quyền tác giả các tài liệu do Tr­ường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải quản lý;

– Tổ chức đánh giá cán bộ quản lý và nhân viên thuộc Trung tâm; tham gia đánh giá cán bộ quản lý cấp trên, cán bộ quản lý ngang cấp theo quy định của Nhà trường;

– Hằng tháng báo cáo kết quả tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao và kế hoạch công tác tháng tới tại hội nghị giao ban hoặc bằng văn bản trình Hiệu trưởng;

– Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

3. Quyền hạn

Giám đốc được quyền cho cán bộ viên chức và người lao động thuộc quyền quản lý nghỉ theo quy định của Nhà trường.

4. Tổ chức và định biên

4.1. Trung tâm Công nghệ thông tin – Thư viện được tổ chức, điều hành thống nhất giữa các cơ sở đào tạo. Cơ cấu tổ chức của Trung tâm gồm:

a) Giám đốc, một số Phó Giám đốc và các cán bộ viên chức, người lao động.

b) Các tổ chức năng trực thuộc Trung tâm (có danh sách kèm theo).

4.2. Định biên của Trung tâm gồm:

Cán bộ quản lý, viên chức và người lao động do Hiệu trưởng quyết định (có danh sách kèm theo).

5. Nguyên tắc hoạt động

– Hiệu tr­ưởng điều hành hoạt động chủ yếu thông qua Giám đốc;

– Giám đốc điều hành hoạt động theo chức năng nhiệm vụ của Trung tâm và chịu trách nhiệm tr­ước Hiệu tr­ưởng về những việc đ­ược giao;

– Phó Giám đốc giúp việc Giám đốc và chịu trách nhiệm tr­ước Giám đốc về phần việc được phân công;

– Giám đốc Trung tâm là ủy viên một số hội đồng tư vấn do Hiệu trưởng quyết định;

– Cán bộ viên chức và người lao động thuộc Trung tâm chịu sự quản lý, điều hành của Giám đốc và chịu trách nhiệm về công việc được giao./.

DANH SÁCH ĐẦU MỐI TỔ CHỨC VÀ ĐỊNH BIÊN CỦA TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN – THƯ VIỆN
(Kèm theo Quyết định số: 1655/QĐ-ĐHCNGTVT ngày 28/5/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ GTVT)

1. Giám đốc Trung tâm: Ông Trần Hà Thanh (kiêm chức).

2. Đầu mối tổ chức và định biên:

STTHọ và tênGhi chú
1. Tổ Quản trị mạng và thiết bị
1Nguyễn Văn ThắngTổ trưởng
2Nguyễn Văn Thắng 
3Trần Việt Vương 
4Phùng Văn Thuần 
5Trần Thanh Hà 
6Phạm Đức Huy 
7Nguyễn Trường Giang 
2. Tổ An ninh mạng – Cổng thông tin điện tử
1Vũ Duy TùngTổ trưởng
2Nguyễn Văn Chung 
3Phạm Thị Phương  
3. Tổ Phát triển và ứng dụng phần mềm
1Trần Hà ThanhGiám đốc kiêm Tổ trưởng
2Phạm Đức Anh 
3Lê Chí LuậnKiêm chức
4Lương Hoàng AnhKiêm chức
5Nguyễn Tùng DươngKiêm chức
4. Tổ Phục vụ bạn đọc – Bảo quản tài liệu
1Nguyễn Thị VânTổ trưởng
2Đỗ Thị Lan Hương 
3Nguyễn Thị Hồng Thương 
4Ngô Thị Phương 
5Trương Ngọc Linh 
6Nguyễn Thị Thùy Linh 
7Đặng Phương Thúy      
8Đoàn Thị Hồng Anh 
9Đào Văn Toàn (Giám đốc Thư viện cũ)Chờ tinh giản biên chế

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *